Samenhangende evaluatie van het financiële stelsel voor monumentenzorg

Het ministerie van OCW heeft opdracht gegeven om de diverse financiële regelingen ten behoeve van de instandhouding van monumenten in samenhang te laten evalueren, om te komen tot een efficiëntere inrichting van het stelsel aan regelingen. Om dit te bereiken is het wenselijk om terug te kijken, om te bezien in hoeverre het huidige instrumentarium […]